Αναθεώρηση από το ΔΣ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Αναθεώρηση από το ΔΣ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 08/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την αναθεώρηση του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας. Ακολούθως εγκρίθηκε το αναθεωρημένο κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας το οποίο αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, www.cpi.gr.