Ανακοίνωση : Αλλαγή Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

Η εταιρεία CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, βάσει των υποχρεώσεών της από την κείμενη νομοθεσία (υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κανονισμός Χ.Α. ως ισχύουν κ.α.), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 10/02/2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ο κος Γεώργιος Αντύπας ανέλαβε καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Σκούρα.

Ο κ. Σκούρας παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως  μέλος αυτού, η δε ιδιότητα συμμετοχής του σε αυτό θα προσδιοριστεί εκ νέου  κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανασυγκρότησής του σε σώμα για την οποία θα ακολουθήσει νεώτερη σχετική ανακοίνωση.

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn