Ανακοίνωση Απόφασης για την Έγκριση του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών

Χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Options) σε Συγκεκριμένα Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας [22.6.2022]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» (εφεξής η «Εταιρία»), κατά την συνεδρίαση της 22 Ιουνίου 2022 και στη συνέχεια της παρασχεθείσας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Μαρτίου 2022 εξουσιοδοτήσεως, προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά και τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Μπορείτε να δείτε τους ειδικότερους όρους, τη διαδικασία και τις ρυθμίσεις του εγκεκριμένου προγράμματος πατώντας εδώ.