Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

 

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών

 

Γνωστοποίηση απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

5 Απριλίου 2021

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (εφεξής καλούμενη και η «Εταιρία») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 1.4.2021 γνωστοποίησης που έλαβε από τον κ. Αριστείδη Παπαθάνο ότι την 31.03.2021 ο κ. Αριστείδης Παπαθάνος απέκτησε 855.000 μετοχές της Εταιρίας.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μεταβολή (αύξηση) άνω του 5% στα δικαιώματα ψήφου του μετόχου κ. Αριστείδη Παπαθάνου, ο οποίος κατέχει άμεσα συνολικά 892.750 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 9,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn