Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

 

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών

 

Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν της από 6/4/2021 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρία OKI EUROPE LIMITED, ότι την 31.03.2021 η εταιρία OKI EUROPE LIMITED προέβη σε μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών με δικαιώματα ψήφου που κατείχε άμεσα στην Εκδότρια και συγκεκριμένα μεταβίβασε 855.000 μετοχές.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μεταβολή (μείωση) άνω του 5% στα δικαιώματα ψήφου της μετόχου OKI EUROPE LIMITED, το ποσοστό της οποίας ισούται πλέον με 0%.

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn