Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556

Η εταιρία CPI AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (εφεξής η «Εταιρία»), βάσει του Ν. 3556/2007, του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 01/04/2021 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου, που υπέβαλε ο κ. Αριστείδης Παπαθάνος του Χρήστου, Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014) προέβη την 31/03/2021 σε αγορά 855.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας έναντι τιμήματος Ευρώ 0.22 ανά μετοχή συνολικής αξίας 188.100 ευρώ.