Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556

Η εταιρία CPI AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (εφεξής η «Εταιρία»), βάσει του Ν. 3556/2007, του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 01/04/2021 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου, που υπέβαλε ο κ. Αριστείδης Παπαθάνος του Χρήστου, Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014) προέβη την 31/03/2021 σε αγορά 855.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας έναντι τιμήματος Ευρώ 0.22 ανά μετοχή συνολικής αξίας 188.100 ευρώ.

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn