Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην Αθήνα την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα  13,00’ μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της  ανωνύμου εταιρείας  με την επωνυμία CPI Αvώvυμoς Εταιρεία Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv, συνεδρίασε στα επί της οδού Ραφαηλίδη αριθμός 1, Ταύρος, γραφεία της εταιρείας. μετά από πρόσκληση του προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη του, δύο (2) και πλέον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρώντας προηγούμενη απόφασή του, επί του ιδίου θέματος,  και μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αυτού, ομόφωνα αποφάσισε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό.
  3. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
  4. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
  5. Σκούρας Κων/νος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.
  6. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
  7. Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
  8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.
  9. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου. Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, η θητεία αυτού του  Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/03/2025 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα γίνει μετά την λήξη της θητείας του.

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn