Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία CPI A.E. ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και της απόφασης Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005 ότι με την από 10.12.2008 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίσθηκε ο κ. Σωκράτης Κουραπίδης ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ κ. Κωνσταντίνου Χατζηαντώνη-Φωταρά, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας.

Επομένως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CPI A.E. έχει ως εξής :

Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη: Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νίκος Τόλης του Κω/νου: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος

Κουραπίδης Σωκράτης του Μιχαήλ: Μέλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό

Σκούρας Κων/νος του Χρήστου: Μέλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό

Πίγκα Ελένη του Δημητρίου: Μέλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό

Γαλουζίδης Μιχάλης του Φραγκίσκου: Μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου: Μέλος του Δ.Σ., μή Εκτελεστικό