Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία CPI A.E. γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 και 3/347/12.7.2005, ότι με την από 15.03.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίσθηκε η κα Γαβαλά Αδαμαντία ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους Νικολάου Πικούνη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας.
Επομένως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CPI A.E. έχει ως εξής :

Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Χατζηαντώνης-Φωταράς Κων/νος του Μόσχου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Γαλουζίδης Μιχάλης του Φραγκίσκου Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Σκούρας Κων/νος του Χρήστου Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Πίγκα Ελένη του Δημητρίου Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 21/02/2022 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας χωρίς ωστόσο η συνολική διάρκεια της θητείας του να υπερβεί την εξαετία.