Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία CPI A.E. γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 και 3/347/12.7.2005, ότι με την από 29 Νοεμβρίου 2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίσθηκε ο κ. Αδαμάντιος Καραμανής ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους Μιχαήλ Γαλουζίδη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας. Ο κ. Καραμανής Αδαμάντιος, πληρεί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016, περί ανεξαρτήτου μέλους.
Επομένως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CPI A.E. έχει ως εξής :

Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Σκούρας Κων/νος του Χρήστου Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό
Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό
Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό
Πίγκα Ελένη του Δημητρίου Μέλος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό
Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό
Χατζηαντώνης-Φωταράς Κων/νος του Μόσχου Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 21/02/2022 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας χωρίς ωστόσο η συνολική διάρκεια της θητείας του να υπερβεί την εξαετία

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn