Απόσπασμα Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότηση σε Σώμα

 

Πρακτικά Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών»

Ημερομηνία:  12/3/2021

Παρόντες:  Κωνσταντίνος Χατζηαντώνης-Φωταράς (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
Κωνσταντίνος Σκούρας (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
Αδαμάντιος Καραμανής (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

Απόντες: –

Παρευρισκόμενοι: –

Προσκεκλημένοι: –

 

Θέματα: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας CPI AE, η οποία εκλέχθηκε στις 11/03/2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021.

Στον Ταύρο Αττικής, σήμερα 12/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00πμ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ραφαηλίδου 1, στον Ταύρο Αττικής, συνήλθαν σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ», τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας που εκλέχτηκαν στις 11/03/2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς παρόντα ήταν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης και το λόγο έλαβε ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Σκούρας ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά την συνεδρίαση της 11/3/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας οι κάτωθι παρόντες:

  1. Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, κάτοικος …, Α.Δ.Τ. …, με ΑΦΜ … και e-mail: …,
  2. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος …, Α.Δ.Τ. …, με ΑΦΜ … και e-mail: …,
  3. Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος …, Α.Δ.Τ. …, ΑΦΜ … και e-mail:…

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της 8/3/2021 τετραετής. Η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί κατά την παρούσα συνεδρίαση για την συγκρότησή της σε σώμα, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν αυτών ο κ. Κωνσταντίνος Σκούρας, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να προβούν στην εκλογή Προέδρου της Επιτροπής.

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ Κωνσταντίνος Σκούρας οπότε η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  • Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
  • Χατζηαντώνης –Φωταράς Κωνσταντίνος του Μόσχου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  • Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

 

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

______________________

           (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)

 

_______________________                                                        ______________________
(Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
                                                               (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταύρος, 12/03/2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας CPI AE

 

Σκούρας Κωνσταντίνος

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn