Παρουσίαση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η CPI Α.Ε. με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζει την Πρώτη «Παρουσίαση Βιώσιμης Ανάπτυξης» για την Οικονομική Χρήση FY21 (1/7/2021 – 30/6/2022).

Για τη CPI, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο στρατηγικής γι’ αυτό προσπαθούμε να ενσωματώνουμε στον τρόπο λειτουργίας μας πρωτοβουλίες και δράσεις που θα προάγουν την επίτευξη των στόχων αυτών κινούμενοι σε τρεις βασικούς άξονες: την Κοινωνία, τους Ανθρώπους και το Περιβάλλον. Παράλληλα, μας δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουμε το πλαίσιο με το οποίο θα  συνδέσουμε την Ανάπτυξη της εταιρείας με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του οργανισμού.

Στην έκθεση γίνεται εταιρική παρουσίαση της CPI, αναφορά στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετήσαμε, απολογισμός των δράσεων που υλοποιήσαμε στους άξονες Κοινωνία, Άνθρωποι και Περιβάλλον και ανάλυση των ενεργειών που προχωρήσαμε για την επίτευξη του πλάνου ανάπτυξης. Τέλος, παρουσιάζονται οι ESG στόχοι μας για την Οικονομική Χρήση FY22 (1/7/2022 – 30/6/2023).

Ο κ. Άρης Παπαθάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της CPI A.E., αναφέρει σχετικά: «Σε μια ακόμη απαιτητική χρονιά, με βάση τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια οικονομία, προχωράμε σε επενδύσεις και θέτουμε υψηλούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης προσπαθώντας να αναδείξουμε το ρόλο μας, ως οργανισμός, στην Κοινωνία, τους Ανθρώπους και το Περιβάλλον».