Διευκρινιστική ανακοίνωση εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου

Σε σχέση με το 4ο θέμα της πραγματοποιηθείσας την 04/03/2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που αφορά στην εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, διευκρινίζεται  ότι η  Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας η οποία έχει ετήσια θητεία, να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα οποία να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του αρ.44 του ν. 4449/2017 και του αρ. 4 του ν. 3016/2002. Τα εκλεχθέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα κάτωθι:

  1. Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
  2. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
  3. Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Ο ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της Επιτροπής κατά την συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

 

 

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn