Υπόχρεα Πρόσωπα

Η εταιρεία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί χειραγώγησης της αγοράς και πρόσβασης σε προνομιακή πληροφόρηση, όπως αυτές ορίζονται στις αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως εξειδικεύεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 347/2016, έχει θέσει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού την λίστα των υπόχρεων προσώπων, των προσώπων δηλαδή που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση.

Συγκεκριμένα τα υπόχρεα πρόσωπα της CPI A.E. είναι :

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου :

Παπαθάνος Χρήστος, Παπαθάνος Αριστείδης, Τσαδήμα Σοφία, Πίγκα Ελένη, Γκρούιτς Σπυρίδων, Γαβαλά Αδαμαντία, Δασκαλόπουλος Δημήτριος, Καραμανής Αδαμάντιος, Ρουγγέρης Ραφαήλος.

Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη :

Παπαθάνος Αριστείδης – Διευθύνων Σύμβουλος

Ρουγγέρης Ραφαήλος – Εμπορικός Διευθυντής

Κουμουσίδου Μόσχα – Διευθύντρια Τεχν. Υπηρεσιών

Γιώργος Αντύπας – Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Μάνος Βορριάς – Διευθυντής Logistics

Ντοβίνου Παρασκευή – Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων

 

Εσωτερικός Ελεγκτής : Χατζηαντώνης Φωταράς Φώτιος

Ορκωτοί Ελεγκτές : Ιωάννης Μακρής, Νικόλαος Μακρής

Σοφία Τσαδήμα: Υπεύθυνη Τμημ. Μετόχων & Εταιρ. Ανακοινώσεων