Εταιρικά Αποτελέσματα 9μήνου

CPI: Επηρεασμένα από την κρίση τα Οικονομικά Αποτελέσματα εννεάμηνου

Κάμψη κύκλου εργασιών κατά 11% – Αύξηση μικτού περιθωρίου κατά 4%- Μείωση EBITDA κατά 31,5% – Αμετάβλητες δανειακές υποχρεώσεις – Μείωση κερδών προ φόρων κατά 58,5% – Αμετάβλητα τα κέρδη μετά τους φόρους.

Επηρεασμένα από την κρίση εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το εννεάμηνο που έληξε στις 31/3/2010, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας CPI για το εννεάμηνο 1/7/2009 – 31/3/2010, ανήλθε σε ευρώ 16.951 χιλ. από ευρώ 19.083 χιλ. κατά την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση 11%, λόγω αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής, λόγω απαγκίστρωσης του Ομίλου από προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλού μικτού κέρδους και λόγω μείωσης της ζήτησης από τα μέσα Φεβρουαρίου 2010.

Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 4% και ανήρθε σε 26,7% έναντι 25,7% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση κατά 31,5% και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 994 χιλ από ευρώ 1.405 χιλ κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενώ τα κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 203 χιλ. έναντι κερδών ευρώ 489 χιλ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 58,5%. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 19,6 χιλ έναντι κερδών ευρώ 23,7 χιλ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας παραμένουν σταθερές ανερχόμενες σε ευρώ 4.596 χιλ έναντι ευρώ 4.575 χιλ στις 30/6/2009, ενώ η συνεισφορά των εσόδων από υπηρεσίες στα συνολικά έσοδα της Εταιρείας αυξήθηκε από 22,9% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σε 24,2% κατά το εξεταζόμενο διάστημα. Να σημειωθεί ότι κατά το εννεάμηνο αυτό ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος όλων των ανέλεγκτων χρήσεων, τόσο της CPI AE μέχρι τις 30/6/2009, όσο και της απορροφηθείσας θυγατρικής της MDI AE μέχρι την ημερομηνία απορρόφησής της. Tο αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Η εταιρεία CPI, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες συνθήκες, εστιάζεται κυρίαρχα στην μείωση του λειτουργικού της κόστους σε συνεχή και μόνιμη βάση χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή της λειτουργία, καθώς και στην προώθηση στην αγορά λύσεων και υπηρεσιών που αποβλέπουν σε : μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας, συμμόρφωση με τα νέα κανονιστικά πλαίσια αύξησης των δημοσίων εσόδων, υποστήριξη της Ασφάλειας και αξιοποίηση της Επιτήρησης χώρων καθώς και σε Υπηρεσίες Outsourcing στον τομέα της εκτύπωσης (Managed Print Services) και της διαχείρισης εγγράφων (Document Management).

“Το επόμενο διάστημα η Εταιρεία θα ανταποκριθεί στην πρόκληση που αντιμετωπίζει στην τρέχουσα συγκυρία, εστιάζοντας σε παροχή προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών μείωσης του λειτουργικού κόστους των πελατών της, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσει την μείωση του λειτουργικού της κόστους, να διατηρήσει την ρευστότητάς της και να βελτιώσει το επιχειρησιακό της μοντέλο και την αποτελεσματικότητά της” αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της CPI κ. Χρήστος Παπαθάνος.

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn