Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης – Μάρτιος 2017

‘’CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’

Δήλωση

Ο παρακάτω κώδικας περιγράφει τις ακολουθούμενες από την Εταιρία “βέλτιστες πρακτικές” εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν βασικούς τομείς της λειτουργίας της. Σε ενδεχόμενες μεταβολές του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προβαίνει σε αναμόρφωση του κώδικα αποσκοπώντας στη βελτίωση του τρόπου Διακυβέρνησης και Ελέγχου της επιχείρησης με προφανή οφέλη για την αποδοτικότητα, επίτευξη εταιρικών στόχων, συμφέροντα διοίκησης, εργαζομένων, μετόχων, επενδυτών και πιστωτών. Ο παρών κώδικας φέρει την ένδειξη “Μάρτιος 2017”.

 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας και δύναται να αποτελείται από τρία (3) έως δώδεκα (12) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή μη, καθώς και ανώτεροι υπάλληλοι της “CPI A.E.”. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τα ανεξάρτητα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από οιοδήποτε μέλος το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

Σύμφωνα με το καταστατικό της “CPI A.E.” το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση, πράξη ή ενέργεια αφορώσα τη διοίκηση γενικά της Εταιρίας ή τη διαχείριση γενικά της εταιρικής περιουσίας, να αντιπροσωπεύει την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους και να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς αυτής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προς τρίτους εγγυήσεως από μέρους της Εταιρίας υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση της “CPI A.E.” περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση και την από αυτή απαλλαγή τους.

Ακολουθούμενη “βέλτιστη πρακτική” εταιρικής διακυβέρνησης

CPIA.E.

Η Εταιρία επιλέγει να διατηρεί Διοικητικό Συμβούλιο με αριθμό μελών, ανώτερο του κατώτατου προβλεπόμενου ορίου, των 8 Συμβούλων προκειμένου να εκπροσωπούνται σε αυτό ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους και παράλληλα διασφαλίζεται η ισορροπία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών.

Από τους εννέα (9) Συμβούλους που αποτελούν το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ένα μέλος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ένα άλλο μέλος έχει την ιδιότητα του Αντιπροέδρου (ανεξάρτητο μέλος).

Η επιλογή της Εταιρίας να διατηρεί Συμβούλιο με αριθμό Συμβούλων προς το ανώτατο όριο του προβλεπόμενου εύρους αποδεικνύεται διαχρονικά επωφελής για την εύρυθμη και αδιάκοπη λειτουργία του. Λόγω επιχειρηματικών εξελίξεων και αλλαγών στο οργανόγραμμα καθίσταται αναγκαία η μεταβολή της σύνθεσης του Συμβουλίου ή/και ο επαναπροσδιορισμός των ρόλων μεταξύ των Συμβούλων. Η υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από τέσσερα (4) εκτελεστικά και πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη -εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα.

Κάθε φορά που μεταβάλλεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό ανασυγκροτείται εκ νέου σε Σώμα και επαναπροσδιορίζονται οι δικαιοδοσίες εγκρίσεων και υπογραφής – εκπροσώπησης. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας ο οποίος επίσης τροποποιείται και  προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκεί ταυτοχρόνως καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου δεν επηρεάζει τις λειτουργίες του Δ.Σ. καθόσον, όπως ανεφέρθη ήδη, σε περιπτώσεις που αυτός κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ενώ παράλληλα υπάρχουν και σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου αναπληρώνεται απο ένα μέλος του το οποίο ορίζεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων των προσώπων που προτείνονται προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η άποψη του Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τελική απόφαση για την εκλογή των προτεινόμενων προσώπων ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου επαφίεται στην απόλυτη κρίση των παριστάμενων και νόμιμα εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της “CPI A.E.” το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση όλων ή ορισμένων εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε Επιτροπές που ορίζει το ίδιο.

Το Καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει επίσης ότι η καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητα αυτή, επιτρέπεται μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ακολουθούμενη “βέλτιστη πρακτική” εταιρικής διακυβέρνησης

 CPI  Α.Ε.

Το απόλυτο ύψος των αποδοχών των στελεχών της Ανώτατης Διοίκησης της Εταιρίας διαμορφώνεται ως συνάρτηση σειράς παραμέτρων όπως το επίπεδο ευθύνης, η αρχαιότητα, η απόδοση και οι εταιρικές παροχές. Γενικά η Εταιρία μεριμνά για τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη μακροχρόνια παραμονή και παρακινεί για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων με γνώμονα τη διαχρονική μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας. Οι αυξήσεις των αμοιβών των στελεχών της Διοίκησης που είναι ταυτόχρονα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. διέπονται από το γενικό πλαίσιο μισθολογικής πολιτικής της Εταιρίας και καθορίζονται από την Επιτροπή Αποδοχών με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που αυτή έχει λάβει από το Συμβούλιο.

Η αποτελεσματικότητα της παραπάνω ακολουθούμενης πρακτικής ως προς την πολιτική αμοιβών φαίνεται από την εξέλιξη του συνόλου των αμοιβών των στελεχών που αποτελούν το ανώτατο κλιμάκιο διοίκησης της “CPI A.E.” για την οποία το επενδυτικό κοινό ενημερώνεται μέσω της αντίστοιχης σημείωσης επί των εκάστοτε ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Η Εταιρία δεν παρέχει στο προσωπικό και τα στελέχη της πρόσθετες χρηματικές αμοιβές σε τακτική βάση και δεν εφαρμόζει πολιτική παροχής κινήτρων με τη μορφή μετοχών (stock options).

Η αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω ιδιότητά τους καταβάλλεται μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. .

Σήμερα από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίμέλος δύο (2) μέλη λαμβάνουν αποδοχές, οι οποίες εγκρίνονται απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα υπόλοιπα μέλη δεν λαμβάνουν αποδοχές.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Οι Γενικές Συνελεύσεις της “CPI A.E.” πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 2190/1920, όπως ισχύει και το Νόμο 3884/2010 (ΦΕΚ Α’ 168/24.9.2010). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Ειδικότερα το Καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει ότι η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας, η εκλογή μελών Δ.Σ., οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου, ο διορισμός ελεγκτών της Εταιρίας, η έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών της Εταιρίας, η έκδοση ομολογιακών δανείων (για κοινά – ήτοι μη μετατρέψιμα – ομολογιακά δάνεια, αρμόδιο είναι και το Δ.Σ. με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του) και ομολογιών. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία.” (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και από το ηλεκτρονικό αρχείο με τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση το οποίο η “CPI Α.Ε.” παραλαμβάνει από τo “ΕΛ.Κ.Α.Τ.”.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Εφόσον δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, εντός 20 ημερών πραγματοποιείται Επαναληπτική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης με οποιοδήποτε ποσοστό. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας για αποφάσεις που αφορούν 1) μεταβολή εθνικότητας, 2) μεταβολή αντικειμένου, 3) επαύξηση υποχρεώσεων των μετόχων, 4) επαύξηση εταιρικού κεφαλαίου, 5) μείωση εταιρικού κεφαλαίου, 6) έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, 7) μεταβολή στην πολιτική διάθεσης κερδών, 8) συγχώνευση / διάσπαση / παράταση της διάρκειας / λύση της Εταιρίας, 9) τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας, η Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Εφόσον δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία συγκαλείται πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση η οποία ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συγκαλείται δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση η οποία ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση πριν την ψηφοφορία επί οιουδήποτε θέματος να αποφασίσει να διεξαχθεί αυτή μυστική. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις αυτής με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων ψήφων. Εξαιρετικά για θέματα που απαιτείται αυξημένη απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων.

Το Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας επιλαμβάνεται του συνόλου των εργασιών που αφορούν την προετοιμασία για την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων (δημοσίευση πρόσκλησης, αποστολή / παραλαβή εντύπων εκπροσώπησης, παραλαβή / επεξεργασία ηλεκτρονικού αρχείου δικαιούμενων συμμετοχής και ψήφου μετόχων, ενημέρωση εταιρικής ιστοσελίδας με σχόλιο Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ανάρτηση στην εταιρική ιστοσελίδα των δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ) καθώς επίσης και την ενημέρωση για τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων (απαρτία συνελεύσεων, αποτελέσματα ψηφοφορίας ανά θέμα, ηλεκτρονική αποστολή ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς και εν συνεχεία ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, αποστολή Πρακτικών στις εποπτικές αρχές).

Ακολουθούμενη “βέλτιστη πρακτική” εταιρικής διακυβέρνησης

 CPI  Α.Ε.

Η CPI A.E., μεριμνά για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των μετόχων αναφορικά με την ευρύτερη δυνατή παρουσία και εκπροσώπησή τους στις Γενικές Συνελεύσεις.

Το ποσοστό απαρτίας στις πέντε πλέον πρόσφατες Ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις (έτη 2011 – 2015) διαμορφώθηκε μεταξύ 67,71% και 71,05%.

Στην παραπάνω εξέλιξη κρίνεται ότι συμβάλει αποφασιστικά αφενός η υιοθέτηση του έντυπου εκπροσώπησης, το οποίο η Εταιρία καθιστά διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της.

Ελλείψει καταστατικής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής. Ομοίως λόγω έλλειψης καταστατικής πρόβλεψης η Εταιρία δε δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης εκπροσώπων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Αντιπρόεδρος, παρευρίσκονται στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

Αναφορικά με την ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού ως προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς επίσης και ως προς οιοδήποτε εταιρικό γεγονός το οποίο σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συμπεριφορά των εισηγμένων εταιριών πρέπει να γνωστοποιηθεί, η “CPI Α.Ε.” προβαίνει άμεσα σε ανακοίνωση.

Δ. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

I)                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η “CPI Α.Ε.” ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, τις εποπτικές και κανονιστικές αρχές αναφορικά με την πορεία των εργασιών της κατά τη διάρκεια κάθε χρήσης ως ακολούθως:

Ια) σε ετήσια βάση μέσω της ετήσιας οικονομικής έκθεσης η οποία προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 περί διαφάνειας. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη και μη βάση που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Τα ετήσια στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον τύπο
 • Την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στις παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007
 • Τις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007
 • Τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφο 2 περίπτωση δ του Ν. 3873/2010

Η παραπάνω ετήσια έκθεση (σε ενιαίο κείμενο στο οποίο περιλαμβάνεται η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή) αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα. Επιπρόσθετα η Εταιρία παρέχει σε έντυπο την ετήσια οικονομική έκθεση και την καθιστά διαθέσιμη στους παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχους. Το έντυπο αποστέλλεται σε όποιον ενδιαφερόμενο επικοινωνήσει με το Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Ιβ) σε εξαμηνιαία βάση μέσω της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης που προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 περί διαφάνειας. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τις ενδιάμεσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις  και μη βάση που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
 • Τα εξαμηνιαία στοιχεία και πληροφορίες που καταρτίζονται σύμφωνα με    την απόφαση

4/507/28.04.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύονται στον τύπο

 • Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το ελάχιστο περιεχόμενο της οποίας

oρίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.

 • Τις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.

Η παραπάνω εξαμηνιαία έκθεση (σε ενιαίο κείμενο στο οποίο περιλαμβάνεται η έκθεση επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή) αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα.

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας παραμένουν ανηρτημένες και οι ενδιάμεσες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που προεβλέπετο απο το νόμο η κατάρτισή των.

Ακολουθούμενη “βέλτιστη πρακτική” εταιρικής διακυβέρνησης

CPI   Α.Ε.

Με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού ως προς την πορεία των εργασιών της κατά τη διάρκεια της χρήσης, η “CPI  Α.Ε.” ακολουθεί τις κάτωθι πρακτικές:

 • Η δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων (εξαμηνιαίων, ετήσιων) πραγματοποιείται χωρίς υπαίτια βραδύτητα από την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο (σχετική σύσταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την οποία το Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων μεριμνά και ενημερώνει τους Συμβούλους άμεσα μετά την εκλογή τους).
 • Τα οικονομικά αποτελέσματα (εξαμηνιαίων, ετήσιων) δημοσιεύονται χωρίς να προηγείται της εν λόγω δημοσίευσης οιασδήποτε μορφής ανακοίνωση αναφορικά με εκτιμήσεις ως προς την αναμενόμενη πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών.
 • Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με την ακριβή ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων (εξαμηνιαίων, ετήσιων) πραγματοποιείται με ανακοίνωση λίγες ημέρες πριν τη δημοσίευση. Καταβάλλεται προσπάθεια οι δημοσιεύσεις να πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες ημερομηνίες με αυτές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
 • Με τη δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων γίνεται σχολιασμός (ετήσιων και εξαμηνιαίων) γίνεται σχολιασμός της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών (πέραν του περιλαμβανομένου στις λογιστικές καταστάσεις) αλλά συνολικά για κάθε χρήση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο μεσοδιάστημα μετά την ανακοίνωση – αποστολή των ετήσιων αποτελεσμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

II)                                           ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (INTERNAL CONTROL)

Οι εταιρίες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν ακριβή και εύλογη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της χρηματοοικονομικής θέσης, και των αποτελεσμάτων τους και για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπίζονται περιοχές κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία προετοιμασίας και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα και να διασφαλίζεται σε διαχρονική βάση η ακρίβεια του περιεχομένου τους.

Ακολουθούμενη “βέλτιστη πρακτική” εταιρικής διακυβέρνησης

CPI  Α.Ε.

Το σύστημα οικονομικών αναφορών της “CPI Α.Ε.”, χρησιμοποιεί ένα επαγγελματικό και εξελιγμένο λογισμικό πακέτο για αναφορά προς την διοίκηση. Οι οικονομικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και οικονομικής θέσης καθώς και άλλες αναλύσεις αναφέρονται προς την διοίκηση σε μηνιαία βάση ενώ συντάσσονται σε απλή και ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για λόγους αναφοράς προς την διοίκηση αλλά και για λόγους δημοσίευσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Τόσο η διοικητική πληροφόρηση όσο και η προς δημοσίευση χρηματοοικονομική πληροφόρηση περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με ένα ενημερωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει αναλύσεις πωλήσεων, κόστους/εξόδων, λειτουργικών κερδών αλλά και άλλες λεπτομέρειες. Όλες οι αναφορές προς την διοίκηση περιλαμβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου που συγκρίνονται με τα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και με τα στοιχεία της αντίστοιχης περυσινής περιόδου αναφοράς. Όλες οι δημοσιευόμενες ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, επισκοπούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά πάγια τακτική το Μάϊο κάθε έτους παρουσιάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τους Γενικούς Διευθυντές και στελέχη της ιεραρχίας της “CPI Α.Ε.” ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα, το Νοέμβριο κάθε έτους παρουσιάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο επίσης από τους Γενικούς Διευθυντές και στελέχη της ιεραρχίας ο απολογισμός του προηγούμενου έτους.

Ακολουθούμενη “βέλτιστη πρακτική” εταιρικής διακυβέρνησης

CPI  Α.Ε.

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι το πρεσβύτερο μέλος αυτής.

Η επίβλεψη και αποτίμηση του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού ελέγχου και του Νόμιμου ελεγκτή έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της “CPI Α.Ε.” στελεχώνεται από δύο (2) άτομα. Τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου παρουσιάζει στην Επιτροπή Ελέγχου το προτεινόμενο πρόγραμμα ελέγχων για το επόμενο έτος (audit plan). Το πρόγραμμα προκύπτει μέσα από ανάλυση επιμέρους λειτουργιών της Εταιρίας στις οποίες, με βάση το βαθμό επικινδυνότητας, το οικονομικό μέγεθος, την πολυπλοκότητα δραστηριότητας και την πιθανότητα οικονομικής ζημίας κρίνεται ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος. Για συγκεκριμένες δραστηριότητες πραγματοποιείται έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα αν προκύπτει αναγκαιότητα με βάση την προαναφερθείσα μεθοδολογία. Το πρόγραμμα εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Οι εκθέσεις ελέγχου αποστέλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Νόμιμος Ελεγκτής στο πλαίσιο του ελεγκτικού του έργου εκδίδει την έκθεση επισκόπησης για τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο (2) συναντήσεις κατ’ έτος με το νόμιμο Ελεγκτή ο οποίος επιπρόσθετα υποβάλει στην Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) φορά κατ’ έτος επιστολή εισηγήσεων εφόσον εντοπίσει τυχόν αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου αναφέροντας προτάσεις για την αποκατάστασή τους.

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκεντρώνει τα πορίσματα των ελέγχων τόσο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και του Νόμιμου Ελεγκτή και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστεί οιαδήποτε διορθωτική ενέργεια.