Υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Υιοθέτηση από την εταιρεία CPI AE του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Κατά την 09/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CPI A.E. με μόνο θέμα την υιοθέτηση από την εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε συμμόρφωση με την σχετική υποχρεώση όπως αυτή αποτυπώνεται στον ν.4706/2021.  Ακολούθως εγκρίθηκε η υιοθέτηση από την εταιρεία του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος έχει καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους όπως αυτός προσδιορίζεται στην υπ’ αριθμ. 2/905/03.03.2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) ήτοι από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το κείμενο του ως άνω Κώδικα είναι το ακόλουθο όπως αυτό αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΕΣΕΔ Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης