Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 05/07/2021

 

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 05/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την σύσταση το πρώτον, Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τον ορισμό μελών της Επιτροπής και την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της. Ακολούθως συστάθηκε η Επιτροπή, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας και ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με τετραετή θητεία τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:

Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Τα ως άνω μέλη πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ιδία δε των Ν. 4449/2017, Ν. 3016/2002, Ν. 4706/2020 και Ν. 4548/2018.

Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.