Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου 02/7/2021

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 1η/7/2021 περί αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του ΔΣ της εταιρείας, συνήλθε την 02/7/2021 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, με ισάριθμα μέλη του ΔΣ τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ιδία δε των Ν. 4449/2017, Ν. 3016/2002, Ν. 4706/2020 και Ν. 4548/2018 όπως αυτές εξειδικεύονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 08/03/2021.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ, εκλέχθηκαν ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:

  1. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Η εκλογή του κ. Γκρούιτς ως νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
  2. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Παραμένει στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας ο κ.:

Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

 

Συνεπώς η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι τουλάχιστον την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας είναι:

  1. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
  2. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
  3. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.