Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθε την 11/3/2021 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα τον ορισμό των μελών  της Επιτροπής Ελέγχου, τα  οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2002, όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ, εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:

Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Χατζηαντώνης-Φωταράς Κωνσταντίνος του Μόσχου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn