Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα μετά την Γεν. Συν/ση

Στον Ταύρο στις 5η Μαρτίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, και ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, το οποίο εκλέχθηκε από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της (04-03-2020), στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ραφαηλίδη 1, στον Ταύρο Αττικής.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1 ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ Χρήστος του Αριστείδη
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ – ΦΩΤΑΡΑΣ Κων/νος του Μόσχου
3 ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Γεωργίου
4 ΣΚΟΥΡΑΣ Κων/νος του Χρήστου
5 ΤΣΑΔΗΜΑ Σοφία του Γεωργίου
6 ΠΙΓΚΑ Ελένη του Δημητρίου
7 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Αδαμάντιος του Κων/νου
8 ΓΑΒΑΛΑ Αδαμαντία του Ιωάννη
9 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος του Νικολάου

Γενομένης επί του θέματος ψηφοφορίας, το Δ.Σ. που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04/03/2020 και δεδομένου ότι από τη Γενική Συνέλευση, ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου και Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί και συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

  1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
  2. Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
  3. Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
  4. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
  5. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
  6. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
  7. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
  8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.
  9. Σκούρας Κων/νος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.

Σημειώνεται ότι η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 3η Μαρτίου 2025 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα γίνει μετά την λήξη της θητείας του.

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn