Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 05/07/2021

 

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 05/07/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συνήλθαν την 05/07/2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία άπαντα πληρούν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ιδία δε  του Ν. 4449/2017, του Ν. 3016/2002, του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κ. Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος ως Πρόεδρος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.:

  1. Περράτη Παύλο του Σπυρίδωνος Πρόεδρο της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
  2. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
  3. Δασκαλόπουλο Δημήτριο του Ευθυμίου Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ