Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, και της από 11/3/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν την 12/3/2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2002, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κ. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου ως Πρόεδρος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.

Σκούρα Κωνσταντίνο του Χρήστου, Πρόεδρο

Χατζηαντώνη-Φωταρά Κωνσταντίνο του Μόσχου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Καραμανή Αδαμάντιο  του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn