Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου 02/07/2021

 

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, της από 11/3/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, της από 01/07/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών ΔΣ και της από 02/07/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν την 02/07/2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία άπαντα πληρούν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ιδία δε του Ν. 4449/2017, του Ν. 3016/2002, του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κ. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου ως Πρόεδρος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.

  1. Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
  2. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
  3. Καραμανή Αδαμάντιο του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ