Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της ‘’CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

-Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016/2017 βάσει του Ν. 3556/2007: Πέμπτη 30.10.2019 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2018/2019 : 28.02.2020.

-Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

• Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016/2017 βάσει του Ν. 3556/2007: Δευτέρα 30.10.2017 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2016/2017 : 28.02.2018.

• Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556 – 19/4/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 : Γνωστοποίηση ύψους απαιτήσεων από εταιρεία, η οποία κίνησε τις διαδικασίες για σύγκληση Έκτακτης Γεν. Συν/σης για την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 η CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ουδεμία απαίτηση έχει από την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.», η οποία ανακοίνωσε την πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 5/5/2017, για την έγκριση, μεταξύ των άλλων, των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

• Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2014/2015 βάσει του Ν. 3556/2007: Τετάρτη 26.10.2016 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2015/2016 : 30.12.2016.

• Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Γνωστοποίηση Προέλευσης Μετοχών 3 6 2016

H CPI A.E. μετά την τροποποίηση του Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί ότι η χώρα προέλευσης των μετοχών της είναι η Ελλάδα.

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

 • Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2013/2014 βάσει του Ν. 3556/2007: Τρίτη  29.9.2015 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2014/2015 : 30.12.2015.
 • Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Ορισμός Γενικού Διευθυντή εταιρείας

Σύμφωνα με το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 22 Ιανουαρίου 2015, ο

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθάνος, ενημέρωσε και εξήγησε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται στα πλαίσια των προσπαθειών βελτίωσης της λειτουργίας της εταιρείας ο ορισμός Γενικού Διευθυντού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αυτού,  ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε  τον ορισμό του κ. Αριστείδη Παπαθάνου ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

Καθορισμός αρμοδιοτήτων-εκπροσώπηση της εταιρείας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθεωρώντας προηγούμενη απόφασή του επί του ιδίου θέματος, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει στις 221/2015 όπως δοθούν δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας ως κάτωθι:

 

 1. Στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Χρήστο Παπαθάνο του Αριστείδη, χορηγείται δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας απεριόριστα, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό της, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
 1. Στον κ. Αριστείδη Παπαθάνο του Χρήστου, χορηγείται δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό της, μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00€) ευρώ, σε κάθε περίπτωση, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και

 

 1. Στους:

Α. Κων/νο Σκούρα του Χρήστου

Β. Σοφία Τσαδήμα του Γεωργίου

Γ. Αναστάσιο Λυμπέρη του Θεοδώρου

Δ.  Γεώργιο Αθανασιάδη του Νικολάου

Για την ανάληψη υποχρεώσεων και δέσμευση της εταιρείας γενικώς έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημοσίων Υπηρεσιών ως και τραπεζών, απαιτείται η συνύπαρξη δύο υπογραφών από τα παραπάνω πρόσωπα κάτω από την εταιρική επωνυμία.

 1. Ειδικά για μεταφορά ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, καθώς επίσης και για την οπισθογράφηση επιταγών με σκοπό την κατάθεσή τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, αρκεί η υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενός οιουδήποτε εκ των κ.κ. Κωνσταντίνου Σκούρα του Χρήστου, Σοφίας Τσαδήμα του Γεωργίου, Λυμπέρη Αναστασίου του Θεοδώρου, Κώτσαρη Παναγιώτη του Βασιλείου, Αλεξανδρίδη Μαγδαληνής του Χρήστου, Οικονόμου Δήμητρας του Χριστόφορου, και στην Τζάνου Ευαγγελία του Νικολάου
 1. Τα έγγραφα πρόσληψης και καταγγελίας συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, θα υπογράφονται υπό ενός οιουδήποτε εκ των Κων/νου Σκούρα του Χρήστου και   Σοφίας Τσαδήμα του Γεωργίου. Επίσης οι Κων/νος Σκούρας του Χρήστου και Σοφία Τσαδήμα του Γεωργίου,  εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν έκαστος/η μόνος/η του/ης όλα τα προς το ΙΚΑ, Υπουργείο Εργασίας, και λοιπές Αρχές έγγραφα, τα αφορώντα στο προσωπικό της Εταιρείας.
 1. Για την υπογραφή συμβάσεων πώλησης, εκμίσθωσης ή παροχής υπηρεσιών της εταιρείας με τρίτους, αξίας μέχρις εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή ενός οιουδήποτε εκ των Κων/νου Σκούρα του Χρήστου, Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.
 1. Για την υπογραφή συμβάσεων πώλησης, εκμίσθωσης ή παροχής υπηρεσιών, της εταιρείας με τρίτους, αξίας μεγαλύτερης των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, η εταιρεία δεσμεύεται με τη συνύπαρξη δύο υπογραφών εκ των Κων/νου Σκούρα του Χρήστου, Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου, Δημητρίου Μυτιληναίου του Νικολάου και Δασκαλάκη Σταύρου του Νικολάου κάτω από την εταιρική επωνυμία.
 1. Για την υπογραφή προσφορών της εταιρείας προς το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αρκεί η υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενός οιουδήποτε εκ των κ.κ. Κωνσταντίνου Σκούρα του Χρήστου, Δημητρίου Μυτιληναίου του Νικολάου και Σταύρου Δασκαλάκη του Νικολάου.

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

 • Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2013/2014 βάσει του Ν. 3556/2007: Δευτέρα  29.9.2014 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2013/2014 : 30.12.2014.
 • Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :
• Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2011/2012 βάσει του Ν. 3556/2007: Παρασκευή 27.9.2013 μετά το κλείσιμο τηςσυνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
• Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013 κατά ΔΛΠ : Παρασκευή 28.9.2013.
• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2012/2013 : 30.12.2013.
• Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού

27/3/2013 Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού

Σε συνέχεια σχετικής επιστολής με αρ. πρωτ. 1257/27.3.2013 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την ορθή, επαρκή και σαφή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Κυπρο, θα θέλαμε να διευκρινήσουμε τα εξής :

1.     Η εταιρεία CPI A.E. δεν έχει καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB στην Κύπρο.

2.     Η εταιρεία CPI A.E. δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα κλπ) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών.

3.     Το ποσό του κύκλου εργασιών της εταιρείας CPI A.E.  στην Κύπρο για την τρέχουσα χρήση (1/7/2012 έως σήμερα), ανήλθε στο ποσό των  20.064,00€ και προήλθε από εξαγωγές. Το σύνολο των συναλλαγών αυτών έχει εξοφληθεί.

4.     Δεν είναι εφικτό στην παρούσα φάση να ποσοτικοποιηθεί το ενδεχόμενο επίπτωσης για το οικονομικό έτος 2013 (1/7/2013 – 30/6/2014) επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της εταιρείας εξ αιτίας των τρεχόντων γεγονότων στην Κύπρο. Λόγω όμως της μικρής αξίας συναλλαγών που πραγματοποιεί η εταιρεία στην Κύπρο, η επίπτωση θα είναι αμελητέα.