Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

 

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών

 

Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν της από 6/4/2021 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρία OKI EUROPE LIMITED, ότι την 31.03.2021 η εταιρία OKI EUROPE LIMITED προέβη σε μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών με δικαιώματα ψήφου που κατείχε άμεσα στην Εκδότρια και συγκεκριμένα μεταβίβασε 855.000 μετοχές.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μεταβολή (μείωση) άνω του 5% στα δικαιώματα ψήφου της μετόχου OKI EUROPE LIMITED, το ποσοστό της οποίας ισούται πλέον με 0%.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

 

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών

 

Γνωστοποίηση απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

5 Απριλίου 2021

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (εφεξής καλούμενη και η «Εταιρία») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 1.4.2021 γνωστοποίησης που έλαβε από τον κ. Αριστείδη Παπαθάνο ότι την 31.03.2021 ο κ. Αριστείδης Παπαθάνος απέκτησε 855.000 μετοχές της Εταιρίας.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μεταβολή (αύξηση) άνω του 5% στα δικαιώματα ψήφου του μετόχου κ. Αριστείδη Παπαθάνου, ο οποίος κατέχει άμεσα συνολικά 892.750 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 9,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556

Η εταιρία CPI AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (εφεξής η «Εταιρία»), βάσει του Ν. 3556/2007, του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 01/04/2021 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου, που υπέβαλε ο κ. Αριστείδης Παπαθάνος του Χρήστου, Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014) προέβη την 31/03/2021 σε αγορά 855.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας έναντι τιμήματος Ευρώ 0.22 ανά μετοχή συνολικής αξίας 188.100 ευρώ.

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, και της από 11/3/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν την 12/3/2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2002, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κ. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου ως Πρόεδρος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.

Σκούρα Κωνσταντίνο του Χρήστου, Πρόεδρο

Χατζηαντώνη-Φωταρά Κωνσταντίνο του Μόσχου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Καραμανή Αδαμάντιο  του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Απόσπασμα Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότηση σε Σώμα

 

Πρακτικά Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών»

Ημερομηνία:  12/3/2021

Παρόντες:  Κωνσταντίνος Χατζηαντώνης-Φωταράς (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
Κωνσταντίνος Σκούρας (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
Αδαμάντιος Καραμανής (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

Απόντες: –

Παρευρισκόμενοι: –

Προσκεκλημένοι: –

 

Θέματα: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας CPI AE, η οποία εκλέχθηκε στις 11/03/2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021.

Στον Ταύρο Αττικής, σήμερα 12/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00πμ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ραφαηλίδου 1, στον Ταύρο Αττικής, συνήλθαν σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ», τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας που εκλέχτηκαν στις 11/03/2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς παρόντα ήταν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης και το λόγο έλαβε ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Σκούρας ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά την συνεδρίαση της 11/3/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 8/3/2021 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας οι κάτωθι παρόντες:

 1. Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, κάτοικος …, Α.Δ.Τ. …, με ΑΦΜ … και e-mail: …,
 2. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος …, Α.Δ.Τ. …, με ΑΦΜ … και e-mail: …,
 3. Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος …, Α.Δ.Τ. …, ΑΦΜ … και e-mail:…

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της 8/3/2021 τετραετής. Η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί κατά την παρούσα συνεδρίαση για την συγκρότησή της σε σώμα, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν αυτών ο κ. Κωνσταντίνος Σκούρας, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να προβούν στην εκλογή Προέδρου της Επιτροπής.

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ Κωνσταντίνος Σκούρας οπότε η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 • Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
 • Χατζηαντώνης –Φωταράς Κωνσταντίνος του Μόσχου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
 • Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

 

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

______________________

           (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)

 

_______________________                                                        ______________________
(Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
                                                               (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταύρος, 12/03/2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας CPI AE

 

Σκούρας Κωνσταντίνος

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθε την 11/3/2021 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα τον ορισμό των μελών  της Επιτροπής Ελέγχου, τα  οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2002, όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ, εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:

Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Χατζηαντώνης-Φωταράς Κωνσταντίνος του Μόσχου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ Εκλογής Μελών Επιτροπής Ελέγχου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ CPI A.E. ΤΗΣ 11/03/2021

Στον Ταύρο σήμερα στις 11 Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00. π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών’’ (Γ.Ε.Μ.Η. 1788301000) στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ραφαηλίδη 1, στον Ταύρο Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρήστου Παπαθάνου.

Κατά τη συνεδρίαση παρόντα μέλη ήταν οι:

1 ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, εκτελεστικό μέλος
2 ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
3 ΤΣΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ Εκτελεστικό μέλος
4 ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ Μη εκτελεστικό μέλος
5 ΓΑΒΑΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Μη εκτελεστικό μέλος
6 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μη εκτελεστικό μέλος

 

Απόντα μέλη:

1 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ–ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
2 ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
3 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του παρακάτω θέματος.

Θέμα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Εισηγουμένου του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Χρήστου Παπαθάνου, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

Ειδικότερα ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου.

Προς τούτο, κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις 08/03/2021, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία:

– θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου

– θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

– θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

– θα έχει θητεία τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους

– θα αποτελείται από μέλη τα οποία θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, και επάρκειας των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ιδία δε όλα τα νέα μέλη της θα έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα εκ των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων).

-θα έχει Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του νόμου ιδία δε του ν. 4449/2017 και ν. 3016/2002.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τα οποία πληρούν όλες τις ταχθείσες εκ του νόμου και τις Γενικής Συνέλευσης ως άνω προϋποθέσεις και διαθέτουν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 1. Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, κάτοικος …, Α.Δ.Τ. …, με ΑΦΜ … και e-mail: …,
 2. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος …, Α.Δ.Τ. …, με ΑΦΜ … και e-mail: …,
 3. Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος …, Α.Δ.Τ. …, ΑΦΜ … και e-mail:

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την άνω πρόταση του Προέδρου και εκλέγονται τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με τετραετή διάρκεια θητείας ήτοι έως την 10η Μαρτίου 2025.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του ΔΣ, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του αρ. 44, του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 όπως αυτές αναφέρονται και στην ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 08/03/2021. Συγκεκριμένα:

 • Τα ως άνω μέλη είναι σύμφωνα με την έννοια του αρ. 4 του ν. 3016/2002 στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Διαθέτουν στο σύνολό τους διοικητική γνώση και εμπειρία και επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η Εταιρεία σε συμμόρφωση με την ως άνω προϋπόθεση έχει αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει και παρείχε προ της εκλογής του, πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης (induction training) σε κάθε ένα από τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Το σχετικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημέρωση για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, παρουσίαση και ενημέρωση για το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, ενημέρωση για ζητήματα του κλάδου δραστηριοποίησης της Εταιρείας και της στρατηγικής της Εταιρείας με ειδική αναφορά στους σημαντικότερους επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει καθώς και διαρκή πρόσβαση στο σύνολο της σχετικής γραπτής και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και κάθε αναθεώρησης αυτής. Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις ενημέρωσης με αρμόδια στελέχη της Εταιρείας.
 • Τουλάχιστον ένα εκ των ανεξαρτήτων εκτελεστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου (αλλά και τα τρία συνδυαστικά) διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Ειδικότερα ο κ. Κωνσταντίνος Σκούρας υπήρξε, μεταξύ άλλων, επί 26 έτη προϊστάμενος Λογιστηρίου και Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας της πολυεθνικής εταιρείας πληροφορικής BULL καθώς και μέλος με άδεια Α΄ τάξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 • Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του νόμου ιδία δε του ν. 4449/2017 και ν. 3016/2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, όποτε απαιτηθεί κατά την κρίση της, την αναγκαία χρηματοδότηση για τη λήψη ανεξάρτητων νομικών, λογιστικών ή άλλων συμβουλών.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ταύρος 11/03/2021

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Χρήστος Παπαθάνος

Έκθεση Αποδοχών Μελών του Δ.Σ. για τη Χρήση 1.7.2019 – 30.06.2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/7/2019-30/06/2020

Προοίμιο

Η παρούσα έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «CPI Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ”, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις του παραπάνω Νόμου και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 187. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θεωρεί ότι το περιεχόμενο της έκθεσης συνιστά ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών οι οποίες καταβλήθηκαν ή/και αναλογούν ή/και οφείλονται σε έκαστο εκ των Συμβούλων για την οικονομική χρήση 1/7/2019-30/06/2020. Το σύνολο των συνιστωσών των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρίας ρυθμίζεται από την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας της 4ης  Μαρτίου 2020.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών για την οικονομική χρήση 1/7/2019-30/06/2020 υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 08 Μαρτίου 2021 ως χωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και στη συνέχεια θα καταστεί διαθέσιμη στο κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για περίοδο δέκα ετών.

1.Οι συνιστώσες των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρίας

Η πολιτική αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίζει ότι η συνολική αμοιβή των Συμβούλων μπορεί να είναι το άθροισμα όλων ή μέρους των ακόλουθων σταθερών ή / και μεταβλητών συνιστωσών:

Σταθερές αμοιβές.

-Δεν καταβάλλονται σταθερές αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ.
-Ουδείς από τα μέλη του Δ.Σ. συνδέεται με έμμισθη σχέση με την εταιρεία και ως εκ τούτου δεν καταβάλλονται μισθοί στα μέλη του Δ.Σ.
-Πρόσθετες Παροχές. Στις πρόσθετες αποδοχές συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη του παραχωρούμενου εταιρικού αυτοκινήτου και η δαπάνη συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για τα μέλη στα οποία παρέχεται η χρήση επιβατηγού αυτοκινήτου και εφ’ όσον συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ιδιωτικής ασφάλισης.

2α. Οι συνολικές αποδοχές κάθε Συμβούλου νια την οικονομική χρήση 1/7/2019-30/06/2020.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είτε καταβλήθηκαν από την Εταιρία, ή χορηγήθηκαν από την Εταιρία ως παροχή, ή οφείλονται από την Εταιρία υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί του Πίνακα αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία δεν καταβάλλει αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις επιτροπών,  στην οποία κάποιος Σύμβουλος τυγχάνει Μέλος κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης.

Στήλη: Μισθοδοσία

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συνδέονται με έμμισθη εργασιακή σχέση με την εταιρεία και δεν μισθοδοτούνται.

Στήλη: Εταιρικές παροχές

Τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν τη δαπάνη της εταιρείας για την ασφάλιση ζωής και ευρείας  ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και την πληρωμή δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης του εταιρικού αυτοκινήτου για τα μέλη που   συμμετέχουν στο πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και τους παρέχεται η χρήση επιβατηγού αυτοκινήτου. Οι παροχές του προγράμματος ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, προσφέρονται στο σύνολο του προσωπικού της Εταιρίας. Εταιρικό αυτοκίνητο προσφέρεται στο προσωπικό που μετακινείται συχνά για τις ανάγκες της εταιρείας, όπως π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που η εταιρεία έχει συμβατική υποχρέωση να συντηρεί ή και να επισκευάζει στους χώρους εγκατάστασής των.

Επιπρόσθετα, στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρεται ότι η Εταιρία «δεν παρέχει στα στελέχη της πρόσθετες χρηματικές αμοιβές σε τακτική βάση. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.7.2019 – 30.06.2020, δεν χορηγήθηκε μέσω της μισθοδοσίας κάποια έκτακτη χρηματική αμοιβή στο προσωπικό της Εταιρίας και τους Συμβούλους δεδομένου ότι ουδείς από τα μέλη του Δ.Σ. συνδέεται με έμμισθη εργασιακή σχέση με την εταιρεία, ούτε με άλλον τρόπο’’.

2.β Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Προσωπικού Εταιρίας, Απόδοση Εταιρίας κατά την τελευταία πενταετία (1/7/2015-30/06/2020).

Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 4548/2018, και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 187, δεν παρέχεται η σχετική πληροφόρηση.

2.γ  Τυχόν Αποδοχές από Εταιρία που ανήκει στον Όμιλο «CPI’’.

Δεν καταβάλλονται αμοιβές στους Συμβούλους της Εταιρίας από εταιρίες του Ομίλου. Ουδεμία εκ των εταιριών του Ομίλου «CPI” έχει συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

2.δ  Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Προαίρεσης για Μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση δεδομένου ότι η εταιρεία με βάση την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ. Σ. που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 4^ Μαρτίου 2020, «δεν εφαρμόζει πολίτική παροχής κινήτρων με τη μορφή μετοχών (stock options)».

2.ε  Δικαιώματα προαιρέσεως που τυχόν ασκήθηκαν από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση όπως αναφέρεται και στο προηγούμενο εδάφιο 2.δ.

2.στ  Πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

2.ζ  Πληροφορίες αναφορικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 4ης Μαρτίου 2020.

 

ΤΑΥΡΟΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 11/02/2021

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της ‘’CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

• Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016/2017 βάσει του Ν. 3556/2007: Παρασκευή 30.10.2020 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2019/2020 : 08.03.2021.

• Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην Αθήνα την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα  13,00’ μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της  ανωνύμου εταιρείας  με την επωνυμία CPI Αvώvυμoς Εταιρεία Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv, συνεδρίασε στα επί της οδού Ραφαηλίδη αριθμός 1, Ταύρος, γραφεία της εταιρείας. μετά από πρόσκληση του προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη του, δύο (2) και πλέον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρώντας προηγούμενη απόφασή του, επί του ιδίου θέματος,  και μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αυτού, ομόφωνα αποφάσισε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό.
 3. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
 4. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
 5. Σκούρας Κων/νος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.
 6. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
 7. Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
 8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.
 9. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου. Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, η θητεία αυτού του  Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/03/2025 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα γίνει μετά την λήξη της θητείας του.