Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου Χρήσης

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της «CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

-Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2020/2021 βάσει του Ν. 3556/2007: Τετάρτη 27.10.2021 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2020/2021 : 28.02.2021.
-Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα

CPI: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας

Αύξηση παρουσίασαν τα μεγέθη της εταιρείας κατά την οικονομική χρήση 1/7/2020 – 30/6/2021.
Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €16,44 εκατ. έναντι €15 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 9,5%. Η συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων της εταιρείας παραμένει σταθερή άνω του 20%.

Η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) ανήλθε σε €830 χιλ. έναντι €510 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 63%. Παράλληλα, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €109 χιλ. έναντι ζημιών €251 χιλ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CPI Άρης Παπαθάνος, ανέφερε: “Η προηγούμενη χρονιά έκλεισε θετικά με αύξηση του τζίρου και της κερδοφορίας παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες λόγω Covid-19 συνέχισαν να είναι αντίξοες. Καταφέραμε να αυξήσουμε τα μερίδια μας και να υλοποιήσουμε σημαντικά έργα. Στόχος μας είναι να επενδύσουμε στην βελτίωση της παρουσίας μας στην αγορά, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας και στην αύξηση της παραγωγικότητας μας. Το πρώτο τρίμηνο της νέας χρήσης έχει ξεκινήσει καλά και είμαι αισιόδοξος ότι η ανοδική μας πορεία θα συνεχιστεί’’

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.

 

Υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Υιοθέτηση από την εταιρεία του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ 09/07/2021

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 09/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την υιοθέτηση από την εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε συμμόρφωση με την σχετική υποχρεώση όπως αυτή αποτυπώνεται στον ν.4706/2021.  Ακολούθως εγκρίθηκε η υιοθέτηση από την εταιρεία του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος έχει καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους όπως αυτός προσδιορίζεται στην υπ’ αριθμ. 2/905/03.03.2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) ήτοι από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το κείμενο του ως άνω Κώδικα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, www.cpi.gr.

Αναθεώρηση από το ΔΣ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Αναθεώρηση από το ΔΣ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 08/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την αναθεώρηση του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας. Ακολούθως εγκρίθηκε το αναθεωρημένο κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας το οποίο αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, www.cpi.gr.

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 05/07/2021

 

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 05/07/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συνήλθαν την 05/07/2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία άπαντα πληρούν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ιδία δε  του Ν. 4449/2017, του Ν. 3016/2002, του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κ. Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος ως Πρόεδρος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.:

 1. Περράτη Παύλο του Σπυρίδωνος Πρόεδρο της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
 2. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
 3. Δασκαλόπουλο Δημήτριο του Ευθυμίου Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 05/07/2021

 

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 05/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την σύσταση το πρώτον, Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τον ορισμό μελών της Επιτροπής και την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της. Ακολούθως συστάθηκε η Επιτροπή, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας και ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με τετραετή θητεία τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:

Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Τα ως άνω μέλη πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ιδία δε των Ν. 4449/2017, Ν. 3016/2002, Ν. 4706/2020 και Ν. 4548/2018.

Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου 02/07/2021

 

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, της από 11/3/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, της από 01/07/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών ΔΣ και της από 02/07/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν την 02/07/2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία άπαντα πληρούν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ιδία δε του Ν. 4449/2017, του Ν. 3016/2002, του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κ. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου ως Πρόεδρος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.

 1. Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
 2. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
 3. Καραμανή Αδαμάντιο του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου 02/7/2021

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 1η/7/2021 περί αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του ΔΣ της εταιρείας, συνήλθε την 02/7/2021 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, με ισάριθμα μέλη του ΔΣ τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ιδία δε των Ν. 4449/2017, Ν. 3016/2002, Ν. 4706/2020 και Ν. 4548/2018 όπως αυτές εξειδικεύονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 08/03/2021.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ, εκλέχθηκαν ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:

 1. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Η εκλογή του κ. Γκρούιτς ως νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
 2. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Παραμένει στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας ο κ.:

Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

 

Συνεπώς η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι τουλάχιστον την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας είναι:

 1. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
 2. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
 3. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας N. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

 

 

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

 

Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

 

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

 

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας  Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014), σύμφωνα με την από 9/6/2021 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη την 29/6/2021 μέσω του Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου BANSARA TRADING LTD σε πώληση 80.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, έναντι τιμήματος Ευρώ 0,95 ανά μετοχή και συνολικής αξίας 76.000,00 ευρώ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Δικαιώματα Ψήφου Ν. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

 

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

 

1 Ιουλίου 2021

 

Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

 

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας  Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014), σύμφωνα με την από 29/6/2021 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη την 29/6/2021 μέσω του Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου BANSARA TRADING LTD σε πώληση 80.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, έναντι τιμήματος Ευρώ 0,95 ανά μετοχή και συνολικής αξίας 76.000,00 ευρώ.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μείωση στα συνολικά δικαιώματα ψήφου του Μετόχου Χρήστου  Παπαθάνου  η οποία αναλύεται ως εξής :