Έντυπο Παροχής Πληροφοριών δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017_1129 11.08.2022

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της εταιρίας «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών», κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών. [22.6.2022]

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» και τον διακριτικό τίτλο «CPI» (εφεξής η «Εταιρία» ή «Εκδότρια»), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και σε συνέχεια της από 22.06.2022 σχετικής ανακοίνωσής της, με το παρόν ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση (εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε για την περίοδο 01.07.2022 – 31.07.2023 δυνάμει της από 22.06.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατόπιν της παρασχεθείσας από 10.03.2022 εξουσιοδότησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως:

Στις 16.03.2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2815802 από τη Διεύθυνση Εταιριών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 10.03.2022 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, με την οποία εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στην θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, που θα χορηγηθούν σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να επιβραβευτούν τα Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα της Διοίκησης και του Προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρίας. Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρία και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρίας, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρίας.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την από 22.06.2022 συνεδρίασή του: (α) ενέκρινε το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Options) σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση δυνάμει της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 10.03.2022 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, (β) καθόρισε τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών των δικαιούχων δυνάμει του Προγράμματος και (γ) ενέκρινε το κείμενο της δήλωσης δικαιούχου για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και  Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 10.03.2022 και 22.06.2022 αντίστοιχα, κατά την πρώτη Περίοδο Άσκησης των χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 5.1 του Προγράμματος, και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 2022 έως 31 Ιουλίου 2022, 13 Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση άσκησαν τα δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και κατέθεσαν με τον αρμόζοντα τρόπο ολοσχερώς και εμπροθέσμως το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Εταιρίας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Συνολικά ασκήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο άσκησης σύμφωνα με το Πρόγραμμα εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια (196.800) δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρίας, με ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 ανά μετοχή και με τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Το ποσό αγοράς των ανωτέρω μετοχών καταβλήθηκε σε μετρητά ολοσχερώς και εμπροθέσμως με τον αρμόζοντα τρόπο και ανήλθε συνολικά σε Ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδες σαράντα (€ 59.040). Το ποσοστό των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών που έχουν ασκηθεί και αντίστοιχα των μετοχών που θα εκδοθούν σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σε 1,98% των υφιστάμενων σήμερα εισηγμένων μετοχών της Εταιρίας.

Με την από 01.08.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων σαράντα (€ 59.040) με καταβολή μετρητών και με έκδοση 196.800 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 03.08.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2992244 από τη Διεύθυνση Εταιριών & ΓΕΜΗ, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατόπιν της ως άνω αύξησης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριάντα ενός χιλιάδων διακοσίων ενενήντα Ευρώ (€ 3.031.290) διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (10.104.300) άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ.

Οι ως άνω 196.800 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων – Στελεχών της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των προσώπων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση που άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών. Η Εταιρία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος. Η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού είναι οι:

 

Γεώργιος Αντύπας – Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Κόντης – Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

 

Το παρόν Έντυπο Παροχής Πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας (https://www.cpi.gr/).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ir@cpi.gr και μέσω τηλεφώνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό 2104805892 (κα Τσαδήμα Σοφία).

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας N. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

 

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας  Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014), σύμφωνα με την από 20/07/2022 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη την 19/07/2022 μέσω του Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου BANSARA TRADING LTD σε πώληση 21.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, έναντι τιμήματος Ευρώ 0,67 ανά μετοχή και συνολικής αξίας 14.070,00 ευρώ.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας δικαιώματα ψήφου Ν.3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

 

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

 

22 Ιουλίου 2022

Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας  Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014), σύμφωνα με την από 20/7/2022 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη την 19/7/2022 μέσω του Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου BANSARA TRADING LTD σε πώληση 21.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, έναντι τιμήματος Ευρώ 0,67 ανά μετοχή και συνολικής αξίας 14.070,00 ευρώ.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μείωση στα συνολικά δικαιώματα ψήφου του Μετόχου Χρήστου  Παπαθάνου  η οποία αναλύεται ως εξής :

Μετά την Πώληση Πριν την Πώληση
Άμεσα Δικαιώματα 0,00012% 0,00012%
Έμμεσα Δικαιώματα μέσω Bansara Trading Ltd 30,882% 31,09%
Σύνολο δικαιωμάτων 30,88212% 31,090%

         

Ανακοίνωση Απόφασης για την Έγκριση του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών

Χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Options) σε Συγκεκριμένα Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας [22.6.2022]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» (εφεξής η «Εταιρία»), κατά την συνεδρίαση της 22 Ιουνίου 2022 και στη συνέχεια της παρασχεθείσας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Μαρτίου 2022 εξουσιοδοτήσεως, προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά και τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Μπορείτε να δείτε τους ειδικότερους όρους, τη διαδικασία και τις ρυθμίσεις του εγκεκριμένου προγράμματος πατώντας εδώ.

Νέο καταστατικό CPI A.E.

Κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 10ης Μαρτίου 2022 τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Δείτε αναλυτικά εδώ το κωδικοποιημένο καταστατικό όπως πλέον ισχύει.

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2021-2022

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της ‘’CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:

-Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2021/2022 βάσει του Ν. 3556/2007: Πέμπτη 27.10.2022 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2020/2021 : 10.03.2022.

-Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας N 3556

 CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

 

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

 

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

 

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος Αναστάσιος Πικούνης  σύμφωνα με την από 25/1/2022 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη την 21/1/2022 σε πώληση 40.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, έναντι τιμήματος Ευρώ 0,7408 μέση τιμή ανά μετοχή και συνολικής αξίας 29.375,85 Eυρώ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Δικαιώματα Ψήφου Ν. 3556

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος Αναστάσιος Πικούνης, σύμφωνα με την από 25/1/2022  γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη την 21/1/2022 σε πώληση  40.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, έναντι τιμήματος Ευρώ 0,7408 μέση τιμή ανά μετοχή και συνολικής αξίας 29.375,85 Ευρώ.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μείωση στα δικαιώματα ψήφου του Μετόχου Αναστάσιου Πικούνη  τα οποία ισούνται πλέον σε 32,96%  από 33,36% που ήταν πριν την μείωση.

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου Χρήσης

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της «CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

-Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2020/2021 βάσει του Ν. 3556/2007: Τετάρτη 27.10.2021 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2020/2021 : 28.02.2021.
-Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Υιοθέτηση από την εταιρεία του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ 09/07/2021

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 09/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την υιοθέτηση από την εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε συμμόρφωση με την σχετική υποχρεώση όπως αυτή αποτυπώνεται στον ν.4706/2021.  Ακολούθως εγκρίθηκε η υιοθέτηση από την εταιρεία του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος έχει καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους όπως αυτός προσδιορίζεται στην υπ’ αριθμ. 2/905/03.03.2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) ήτοι από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το κείμενο του ως άνω Κώδικα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, www.cpi.gr.