Ανακοίνωση για την εισαγωγή των Μετοχών προς Διαπραγμάτευση

Η Εταιρία με την επωνυμία «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι με την από 22.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που ελήφθη δυνάμει της από 10.03.2022 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (“Stock Options”) σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση. Κατόπιν αυτού, στην από 01.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα Ευρώ (€ 35.490,00) με την έκδοση εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (118.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30. Μετά την αύξηση του κεφαλαίου, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν εννιά χιλιάδων και πεντακοσίων τριάντα ευρώ (€ 3.109.530) διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατό (10.365.100) άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ.

Την 7.08.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3734674 η με αριθμό πρωτοκόλλου 3015864 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 01.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η πιστοποίηση της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου διαπιστώθηκε με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την από 02.08.2023 απόφαση του βάσει της από 02.08.2023 έκθεσης της εταιρίας με την επωνυμία «tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές A.E» και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 14.08.2023 µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3738545.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 31.08.2023, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (118.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρίας, ορίζονται τα εξής:

Οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίζεται η 5 Σεπτεμβρίου 2023.

Από την ίδια ημερομηνία, οι ανωτέρω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017_1129

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της εταιρίας «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών», κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών. [αποφάσεις ΔΣ της 22.6.2022 και 08.05.2023]

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» και τον διακριτικό τίτλο «CPI» (εφεξής η «Εταιρία» ή «Εκδότρια»), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, με το παρόν ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση (εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε για την περίοδο 01.07.2022 – 31.01.2024 δυνάμει της από 22.06.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της από 08.05.2023 τροποποιητικής αυτής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της παρασχεθείσας από 10.03.2022 εξουσιοδότησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως:

Στις 16.03.2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2815802 από τη Διεύθυνση Εταιριών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 10.03.2022 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, με την οποία εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στην θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, που θα χορηγηθούν σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να επιβραβευτούν τα Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα της Διοίκησης και του Προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρίας. Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρία και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρίας, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρίας.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την από 22.06.2022 συνεδρίασή του: (α) ενέκρινε το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Options) σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση δυνάμει της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 10.03.2022 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, (β) καθόρισε τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών των δικαιούχων δυνάμει του Προγράμματος και (γ) ενέκρινε το κείμενο της δήλωσης δικαιούχου για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Στην συνέχεια και δυνάμει ομοίως της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 10.03.2022 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, με την από 08.05.2023 απόφασή του, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τροποποίησε το Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών επανακαθορίζοντας τα Δικαιώματα Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών και τους Δικαιούχους και εγκρίνοντας το κείμενο δήλωσης δικαιούχου για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και  Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρίτη περίοδο άσκησης των χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 5.1 του Προγράμματος, και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 2023 έως 31 Ιουλίου 2023, 14 Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση άσκησαν τα δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και κατέθεσαν με τον αρμόζοντα τρόπο ολοσχερώς και εμπροθέσμως το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Εταιρίας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Συνολικά ασκήθηκαν κατά την τρίτη περίοδο άσκησης σύμφωνα με το Πρόγραμμα εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (118.300) δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρίας, με ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 ανά μετοχή και με τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Το ποσό αγοράς των ανωτέρω μετοχών καταβλήθηκε σε μετρητά ολοσχερώς και εμπροθέσμως με τον αρμόζοντα τρόπο και ανήλθε συνολικά σε Ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα Ευρώ (€ 35.490,00). Το ποσοστό των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών που έχουν ασκηθεί και αντίστοιχα των μετοχών που θα εκδοθούν σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σε 1,155% των υφιστάμενων σήμερα εισηγμένων μετοχών της Εταιρίας.

Με την από 01.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα Ευρώ (€ 35.490,00), με καταβολή μετρητών και με έκδοση 118.300 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 07.08.2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3734674 από τη Διεύθυνση Εταιριών & ΓΕΜΗ, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας εκφραζόμενο σε Ευρώ ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν εννιά χιλιάδων και πεντακοσίων τριάντα ευρώ (€3.109.530)  διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατό (10.365.100)  άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ».

Οι ως άνω 118.300 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων – Στελεχών της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των προσώπων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση που άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών. Η Εταιρία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος. Η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού είναι οι:

Γεώργιος Αντύπας – Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Κόντης – Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Το παρόν Έντυπο Παροχής Πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας (https://www.cpi.gr/).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ir@cpi.gr και μέσω τηλεφώνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό 2104805892 (κα Τσαδήμα Σοφία).

Ανακοίνωση Δικαιώματα Ψήφου Ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών  

16 Αυγούστου 2023

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

 Γνωστοποίηση για μεταβολή   ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος  της εταιρείας Αναστάσιος Πικούνης του Μιχαήλ, σύμφωνα με την από 14/08/2023 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη ως συνδικαιούχος σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ),  την 11/8/2023 σε πώληση συνολικά 50.0000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών έναντι τιμήματος 0,75 Eυρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 37.500 Ευρώ.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μείωση στα συνολικά δικαιώματα ψήφου του Μετόχου Πικούνης Αναστάσιος Μιχαήλ ΚΕΜ-01   η οποία αναλύεται ως εξής :

Μετά την Πώληση                          Πριν την Πώληση

Άμεσα Δικαιώματα                                                        24,617%                                          26,276%

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

16 Αυγούστου 2023

Γνωστοποίηση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν 3556/2007 Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος  της εταιρείας Αναστάσιος Πικούνης του Μιχαήλ, σύμφωνα με την από 14/08/2023 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη ως συνδικαιούχος σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ),  την 11/8/2023 σε πώληση συνολικά 50.0000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών έναντι τιμήματος 0,75 Eυρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 37.500 Ευρώ.

Ανακοίνωση Δικαιώματα Ψήφου Ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών  

16 Αυγούστου 2023

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

 Γνωστοποίηση για μεταβολή   ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος  της εταιρείας  Μιχαήλ Πικούνης του Αναστάσιου, , σύμφωνα με την από 14/08/2023 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη ως συνδικαιούχος σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ),  την 11/8/2023 σε πώληση συνολικά 50.0000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών έναντι τιμήματος 0,75 Eυρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 37.500 Ευρώ.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μείωση στα συνολικά δικαιώματα ψήφου του Μετόχου Πικούνης Αναστάσιος Μιχαήλ ΚΕΜ-01   η οποία αναλύεται ως εξής :

Μετά την Πώληση                          Πριν την Πώληση

Αμεσα Δικαιώματα                                                        24,617%                                          26,276%

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

16 Αυγούστου 2023

Γνωστοποίηση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν 3556/2007 Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος  της εταιρείας  Μιχαήλ Πικούνης του Αναστάσιου, , σύμφωνα με την από 14/08/2023 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη ως συνδικαιούχος σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ),  την 11/8/2023 σε πώληση συνολικά 50.0000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών έναντι τιμήματος 0,75 Eυρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 37.500 Ευρώ.

Ανακοίνωση δικαιώματα Ψήφου Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν3556

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών  

1 Αυγούστου 2023

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

 Γνωστοποίηση για μεταβολή   ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος  της εταιρείας  Μιχαήλ Πικούνης του Αναστάσιου, σύμφωνα με την από 31/07/2023 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη ως συνδικαιούχος σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ),  την 28/7/2023 σε πώληση συνολικά 50.0000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών έναντι τιμήματος 0,76 Ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 38.000 Ευρώ.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μείωση στα συνολικά δικαιώματα ψήφου του Μετόχου Πικούνης Αναστάσιος Μιχαήλ ΚΕΜ-01   η οποία αναλύεται ως εξής :

Μετά την Πώληση                          Πριν την Πώληση

Άμεσα Δικαιώματα                                                        26,276%                                          26,762%

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν 3556

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

1 Αυγούστου 2023

Γνωστοποίηση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν 3556/2007 Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος  της εταιρείας  Αναστάσιος Πικούνης του Μιχαήλ, , σύμφωνα με την από 31/07/2023 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη ως συνδικαιούχος σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ),  την 28/7/2023 σε πώληση συνολικά 50.0000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών έναντι τιμήματος 0,76 Ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 38.000 Ευρώ.

 

Ανακοίνωση Δικαιώματα ψήφου ρυθμιζόμενης πληροφορίας N 3556

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών    

1 Αυγούστου 2023

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

 Γνωστοποίηση για μεταβολή   ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος  της εταιρείας  Αναστάσιος Πικούνης του Μιχαήλ, σύμφωνα με την από 31/07/2023 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη ως συνδικαιούχος σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ),  την 28/7/2023 σε πώληση συνολικά 50.0000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών έναντι τιμήματος 0,76 Ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 38.000 Ευρώ.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μείωση στα συνολικά δικαιώματα ψήφου του Μετόχου Πικούνης Αναστάσιος Μιχαήλ ΚΕΜ-01   η οποία αναλύεται ως εξής :

Μετά την Πώληση                          Πριν την Πώληση

Άμεσα Δικαιώματα                                                        26,276%                                          26,762%

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν 3556

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

1 Αυγούστου 2023

Γνωστοποίηση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν 3556/2007 Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος  της εταιρείας  Αναστάσιος Πικούνης του Μιχαήλ, , σύμφωνα με την από 31/07/2023 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη ως συνδικαιούχος σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ),  την 28/7/2023 σε πώληση συνολικά 50.0000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών έναντι τιμήματος 0,76 Ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 38.000 Ευρώ.