Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της ‘’CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

– Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016/2017 βάσει του Ν. 3556/2007: Παρασκευή 30.10.2020 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

–  Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2019/2020 : 05.03.2021.

–  Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Ανακοίνωση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Η Εταιρεία CPI AE (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2020 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν σήμερα 12/03/2020 σε συνεδρίαση άπαντα τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2020, με μοναδικό θέμα την Συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά την συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής,  ο κ. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου ως Πρόεδρος και ο κ. Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου ως Γραμματεύς της Επιτροπή

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους κκ :

Σκούρα Κωνσταντίνο του Χρήστου, Πρόεδρο

Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Γραμματέα

Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου Μέλος

Διευκρινιστική ανακοίνωση εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου

Σε σχέση με το 4ο θέμα της πραγματοποιηθείσας την 04/03/2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που αφορά στην εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, διευκρινίζεται  ότι η  Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας η οποία έχει ετήσια θητεία, να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα οποία να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του αρ.44 του ν. 4449/2017 και του αρ. 4 του ν. 3016/2002. Τα εκλεχθέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα κάτωθι:

 1. Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
 2. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
 3. Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Ο ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της Επιτροπής κατά την συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

 

 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα μετά την Γεν. Συν/ση

Στον Ταύρο στις 5η Μαρτίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, και ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, το οποίο εκλέχθηκε από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της (04-03-2020), στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ραφαηλίδη 1, στον Ταύρο Αττικής.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1 ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ Χρήστος του Αριστείδη
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ – ΦΩΤΑΡΑΣ Κων/νος του Μόσχου
3 ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Γεωργίου
4 ΣΚΟΥΡΑΣ Κων/νος του Χρήστου
5 ΤΣΑΔΗΜΑ Σοφία του Γεωργίου
6 ΠΙΓΚΑ Ελένη του Δημητρίου
7 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Αδαμάντιος του Κων/νου
8 ΓΑΒΑΛΑ Αδαμαντία του Ιωάννη
9 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος του Νικολάου

Γενομένης επί του θέματος ψηφοφορίας, το Δ.Σ. που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04/03/2020 και δεδομένου ότι από τη Γενική Συνέλευση, ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου και Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί και συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

 1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
 2. Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
 3. Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
 4. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
 5. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
 6. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
 7. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
 8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.
 9. Σκούρας Κων/νος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.

Σημειώνεται ότι η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 3η Μαρτίου 2025 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα γίνει μετά την λήξη της θητείας του.

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Στην Αθήνα σήμερα την 20η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα  13,00’ μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της  ανωνύμου εταιρείας  με την επωνυμία CPI Αvώvυμoς Εταιρεία Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv, συνεδρίασε στα επί της οδού Ραφαηλίδη αριθμός 1, Ταύρος, γραφεία της εταιρείας. μετά από πρόσκληση του προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη του, δύο (2) και πλέον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρώντας προηγούμενη απόφασή του, επί του ιδίου θέματος,  και μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αυτού, ομόφωνα αποφάσισε  και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
 3. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
 4. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
 5. Σκούρας Κων/νος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
 6. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό..
 7. Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
 8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.
 9. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου. Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, η θητεία αυτού του  Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/02/2022 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα γίνει μετά την λήξη της θητείας του.

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

 • Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016/2017 βάσει του Ν. 3556/2007: Πέμπτη 30.10.2019 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2018/2019 : 04.03.2020.
 • Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Ανακοίνωση : Αλλαγή Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

Η εταιρεία CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, βάσει των υποχρεώσεών της από την κείμενη νομοθεσία (υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κανονισμός Χ.Α. ως ισχύουν κ.α.), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 10/02/2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ο κος Γεώργιος Αντύπας ανέλαβε καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Σκούρα.

Ο κ. Σκούρας παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως  μέλος αυτού, η δε ιδιότητα συμμετοχής του σε αυτό θα προσδιοριστεί εκ νέου  κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανασυγκρότησής του σε σώμα για την οποία θα ακολουθήσει νεώτερη σχετική ανακοίνωση.

Ανακοίνωση : Τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή ανατίθενται στον κ. Γιώργο Αντύπα

Η εταιρεία CPI A.E.  γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’αρ. 3/347/12.7.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή ανατίθενται στον κ. Γιώργο Αντύπα.

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της ‘’CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

-Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016/2017 βάσει του Ν. 3556/2007: Πέμπτη 30.10.2019 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2018/2019 : 28.02.2020.

-Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

• Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016/2017 βάσει του Ν. 3556/2007: Δευτέρα 30.10.2017 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2016/2017 : 28.02.2018.

• Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.