Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας N. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

 

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας  Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014), σύμφωνα με την από 20/07/2022 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη την 19/07/2022 μέσω του Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου BANSARA TRADING LTD σε πώληση 21.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, έναντι τιμήματος Ευρώ 0,67 ανά μετοχή και συνολικής αξίας 14.070,00 ευρώ.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας δικαιώματα ψήφου Ν.3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

 

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

 

22 Ιουλίου 2022

Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας  Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014), σύμφωνα με την από 20/7/2022 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη την 19/7/2022 μέσω του Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου BANSARA TRADING LTD σε πώληση 21.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, έναντι τιμήματος Ευρώ 0,67 ανά μετοχή και συνολικής αξίας 14.070,00 ευρώ.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μείωση στα συνολικά δικαιώματα ψήφου του Μετόχου Χρήστου  Παπαθάνου  η οποία αναλύεται ως εξής :

Μετά την Πώληση Πριν την Πώληση
Άμεσα Δικαιώματα 0,00012% 0,00012%
Έμμεσα Δικαιώματα μέσω Bansara Trading Ltd 30,882% 31,09%
Σύνολο δικαιωμάτων 30,88212% 31,090%

         

Ανακοίνωση Απόφασης για την Έγκριση του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών

Χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Options) σε Συγκεκριμένα Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας [22.6.2022]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» (εφεξής η «Εταιρία»), κατά την συνεδρίαση της 22 Ιουνίου 2022 και στη συνέχεια της παρασχεθείσας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Μαρτίου 2022 εξουσιοδοτήσεως, προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά και τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Μπορείτε να δείτε τους ειδικότερους όρους, τη διαδικασία και τις ρυθμίσεις του εγκεκριμένου προγράμματος πατώντας εδώ.

Νέο καταστατικό CPI A.E.

Κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 10ης Μαρτίου 2022 τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Δείτε αναλυτικά εδώ το κωδικοποιημένο καταστατικό όπως πλέον ισχύει.

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2021-2022

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της ‘’CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:

-Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2021/2022 βάσει του Ν. 3556/2007: Πέμπτη 27.10.2022 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2020/2021 : 10.03.2022.

-Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας N 3556

 CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

 

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

 

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

 

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος Αναστάσιος Πικούνης  σύμφωνα με την από 25/1/2022 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη την 21/1/2022 σε πώληση 40.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, έναντι τιμήματος Ευρώ 0,7408 μέση τιμή ανά μετοχή και συνολικής αξίας 29.375,85 Eυρώ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Δικαιώματα Ψήφου Ν. 3556

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος Αναστάσιος Πικούνης, σύμφωνα με την από 25/1/2022  γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη την 21/1/2022 σε πώληση  40.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, έναντι τιμήματος Ευρώ 0,7408 μέση τιμή ανά μετοχή και συνολικής αξίας 29.375,85 Ευρώ.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μείωση στα δικαιώματα ψήφου του Μετόχου Αναστάσιου Πικούνη  τα οποία ισούνται πλέον σε 32,96%  από 33,36% που ήταν πριν την μείωση.

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου Χρήσης

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της «CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι :

-Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2020/2021 βάσει του Ν. 3556/2007: Τετάρτη 27.10.2021 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2020/2021 : 28.02.2021.
-Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω ημερομηνίας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Υιοθέτηση από την εταιρεία του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ 09/07/2021

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 09/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την υιοθέτηση από την εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε συμμόρφωση με την σχετική υποχρεώση όπως αυτή αποτυπώνεται στον ν.4706/2021.  Ακολούθως εγκρίθηκε η υιοθέτηση από την εταιρεία του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος έχει καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους όπως αυτός προσδιορίζεται στην υπ’ αριθμ. 2/905/03.03.2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) ήτοι από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το κείμενο του ως άνω Κώδικα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, www.cpi.gr.

Αναθεώρηση από το ΔΣ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Αναθεώρηση από το ΔΣ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 08/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την αναθεώρηση του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας. Ακολούθως εγκρίθηκε το αναθεωρημένο κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας το οποίο αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, www.cpi.gr.