Ορισμός μέλους ΔΣ, ανασυγκρότηση ΔΣ

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15.06.2023 παραιτήθηκε από το ΔΣ και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας το μέλος ΔΣ κ. Παύλος Περράτης. Ακολούθησε σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περί ορισμού νέου μέλους ΔΣ.

Κατόπιν αυτών το ΔΣ κατά την συνεδρίασή του της 19.06.2023, με ομόφωνη απόφασή του:

– αποφάσισε την εκλογή του κ. Ραφαήλ Ρουγγέρη ως εκτελεστικού μέλους ΔΣ της εταιρείας CPI A.E έως η επόμενη Γενική Συνέλευση αποφασίσει οριστικά επί της εκλογής του και σε κάθε περίπτωση για χρόνο κατά μέγιστο έως του υπολοίπου της θητείας του παρόντος ΔΣ. Η ως άνω απόφαση ελήφθη αφού το ΔΣ διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του νέου μέλους κανένα από τα κωλύμματα της σχετικής νομοθεσίας, ότι διαθέτει την εμπειρία, την εκπαίδευση, την ηθική ακεραιότητα και εν γένει κατέχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου (ιδία δε του ν.4449/2017, ν.3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) και εκ της Πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας προσόντα και προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του εκτελεστικού μέλους ΔΣ.

– αποφάσισε να θέσει ως θέματα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας:

α. την λήψη απόφασης περί του συνολικού αριθμού ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών τα οποία θα έχει το ΔΣ της εταιρείας και

β. την λήψη οριστικής απόφασης επί της εκλογής του νεοεκλεγέντος στην παρούσα συνεδρίαση μέλους ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος ΔΣ και πάντως για χρόνο όχι πέραν αυτής.

 

Ακολούθως το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε και η νέα του σύνθεση έχει ως εξής:

1.Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος.

2.Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.

3.Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος.

4.Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

5.Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

6.Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό μέλος.

7.Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

8.Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

9.Ρουγγέρης Ραφαήλ του Πέτρου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Παραίτηση μέλους ΔΣ, αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ανασυγκρότηση ΔΣ

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15.06.2023 παραιτήθηκε από το ΔΣ και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Παύλος Περράτης.

Κατόπιν αυτού το ΔΣ με ομόφωνη απόφασή του:

– έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Περράτη Παύλου, ευχαριστώντας τον παράλληλα για την έως τώρα προσφορά του στο ΔΣ της εταιρείας

– σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, όρισε ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ήδη υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ κ. Σπυρίδωνα Γκρούιτς με διάρκεια θητείας έως την 3η Μαρτίου 2025 ήτοι έως την λήξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής της οποίας η σύνθεση είναι πλέον η εξής:

1.Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

2.Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

3.Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό μέλος

– αποφάσισε να μην αντικαταστήσει στο ΔΣ άμεσα τον παραιτηθέντα αλλά να αναμείνει, ως οφείλει εκ του νόμου, σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όταν αυτή συγκροτηθεί σε σώμα, καθόσον τα εναπομένοντα οκτώ μέλη ΔΣ αλλά και ειδικότερα τα εναπομένοντα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις ελάχιστες αριθμητικές προϋποθέσεις τις οποίες το καταστατικό και ο νόμος προβλέπουν.

Ακολούθως το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε και η νέα του σύνθεση έχει ως εξής:

1.Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος.

2.Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.

3.Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος.

4.Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

5.Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

6.Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό μέλος.

7.Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

8.Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 15/06/2023

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την αντικατάσταση από το ΔΣ στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του παραιτηθέντος μέλους αυτής κ. Παύλου Περράτη από το υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ κ. Σπυρίδωνα Γκρούιτς, την 15.06.2023 συνήλθαν σε συνεδρίαση άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία άπαντα πληρούν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ιδία δε του Ν. 4449/2017, του Ν. 3016/2002, του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κ. Σπυρίδων Γκρούιτς του Κωνσταντίνου ως Πρόεδρος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.:

1.Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

2.Δασκαλόπουλο Δημήτριο του Ευθυμίου, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

3.Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μέλος, Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Αντικατάσταση Παραιτηθέντων Μελών ΔΣ – Ορισμός Νέου Διευθ. Συμβούλου

Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών ΔΣ, ορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και ανασυγκρότηση ΔΣ

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια των από 01/07/2021 παραιτήσεων από το ΔΣ της εταιρείας των κάτωθι μελών:

1. Χατζηαντώνη Φωταρά Κωνσταντίνου του Μόσχου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
2.Σκούρα Κωνσταντίνου του Χρήστου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
3. Ζαριφόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
4. Αθανασιάδη Γεώργιου του Νικολάου μη εκτελεστικού μέλους

πραγματοποιήθηκε την 1η/7/2021 συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα την αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων μελών του ΔΣ της εταιρείας.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ, εκλέχθηκαν σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων, οι κάτωθι ως νέα μέλη του ΔΣ:

1. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
2. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου
3. Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος
4.Αριστείδης Παπαθάνος του Χρήστου

Κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση παραιτήθηκε ο κ. Χρήστος Παπαθάνος της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου και κάθε δικαιώματος άσκησης πράξεων διοίκησης υπό οποιαδήποτε μορφή ενδεικτικά δε της άσκησης διευθυντικού δικαιώματος, υπογραφής επιταγών, συμβάσεων, προσφορών και εν γένει εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας έναντι τρίτων, παραμένοντας Πρόεδρος του ΔΣ και μη εκτελεστικό μέλος του. Ακολούθως το ΔΣ κατόπιν ψηφοφορίας και σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ όρισε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο το νέο μέλος ΔΣ κ. Αριστείδη Παπαθάνο.

Ακολούθως το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε και η νέα του σύνθεση έχει ως εξής:

1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος.
2. Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος.
4. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.
5. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
6. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό μέλος.
7. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
9.Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

 

Επίσης το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε να θέσει ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, την λήψη απόφασης επί της έγκρισης εκλογής όλων των νεοεκλεγέντων στην ως άνω συνεδρίαση μελών ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος ΔΣ και πάντως για χρόνο όχι πέραν αυτής.

 

Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία CPI A.E. γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 και 3/347/12.7.2005, ότι με την από 29 Νοεμβρίου 2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίσθηκε ο κ. Αδαμάντιος Καραμανής ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους Μιχαήλ Γαλουζίδη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας. Ο κ. Καραμανής Αδαμάντιος, πληρεί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016, περί ανεξαρτήτου μέλους.
Επομένως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CPI A.E. έχει ως εξής :

Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Σκούρας Κων/νος του Χρήστου Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό
Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό
Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό
Πίγκα Ελένη του Δημητρίου Μέλος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό
Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό
Χατζηαντώνης-Φωταράς Κων/νος του Μόσχου Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 21/02/2022 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας χωρίς ωστόσο η συνολική διάρκεια της θητείας του να υπερβεί την εξαετία

Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία CPI A.E. γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 και 3/347/12.7.2005, ότι με την από 15.03.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίσθηκε η κα Γαβαλά Αδαμαντία ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους Νικολάου Πικούνη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας.
Επομένως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CPI A.E. έχει ως εξής :

Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Χατζηαντώνης-Φωταράς Κων/νος του Μόσχου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Γαλουζίδης Μιχάλης του Φραγκίσκου Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Σκούρας Κων/νος του Χρήστου Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Πίγκα Ελένη του Δημητρίου Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 21/02/2022 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας χωρίς ωστόσο η συνολική διάρκεια της θητείας του να υπερβεί την εξαετία.

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία
πραγματοποιήθηκε την 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της
εταιρείας επί της οδού Ραφαηλίδη 1 στον Ταύρο, στην οποία παρέστησαν και
εκπροσωπήθηκαν 8 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 6.711.230 μετοχές και ψήφους επί
συνόλου 9.907.500 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 67,74% του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μεταξύ άλλων ελήφθη απόφαση περί εκλογής νέου
εννεαμελούς (9) Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία που λήγει την 21/02/2022, η οποία
δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά
την λήξη της θητείας του, χωρίς όμως η συνολική θητεία του να υπερβεί την εξαετία,
ήτοι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση
συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
Σκούρας Κων/νος του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος.
Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος.
Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.
Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος.
Πικούνης Νικόλαος του Αναστασίου, μη εκτελεστικό μέλος.
Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Γαλουζίδης Μιχάλης του Φραγκίσκου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία CPI A.E. γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 και 3/347/12.7.2005, ότι με την από 10.07.2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίσθηκε η κα Σοφία Τσαδήμα ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους Σωκράτη Κουραπίδη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας.

Επομένως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CPI A.E. έχει ως εξής :

Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Χατζηαντώνης-Φωταράς Κων/νος του Μόσχου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Γαλουζίδης Μιχάλης του Φραγκίσκου Μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Σκούρας Κων/νος του Χρήστου Μέλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό
Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου Μέλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό
Πίγκα Ελένη του Δημητρίου Μέλος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό
Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου Μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Πικούνη Χριστίνα του Κλεάνθη Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, η θητεία του αυτού του  Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 29/12/2016 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του και ουδεμία αλλαγή επέρχεται στην εκπροσώπηση της εταιρείας από την παραπάνω αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε οτι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 30 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ραφαηλίδου 1 στον Ταύρο, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 7 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 7.038,855 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 9.907.500 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 71,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μεταξύ άλλων ελήφθη απόφαση περί εκλογής νέου οκταμελούς (8) Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία που λήγει την 29/12/2016 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του, χωρίς όμως η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία, ήτοι :

Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Χατζηαντώνης Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γαζουλίδης Μιχάλης του Φραγκίσκου, Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Σκούρας Κων/νος του Χρήστου, Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Κουραπίδης Σωκράτης του Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ.,Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Πικούνη Χριστίνα του Κλεάνθη, Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

Αντικατάσταση Μέλους Δ.Σ β

Η εταιρεία CPI A.E. γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005, της απόφασης Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005 και σύμφωνα με το άρθρο  4  παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000,  ότι με την από 28.12.2010 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίσθηκε o κ. Αναστάσιος Πικούνης,  Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Ελένης Παπαθάνου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας της, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας.

Μετά την εκλογή του νέου μέλους και κατόπιν διενεργηθείσης επί του θέματος ψηφοφορίας  το  Δ.Σ. ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη                 Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Χατζηαντώνης-Φωταράς Κων/νος του Μόσχου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος

Κουραπίδης Σωκράτης του Μιχαήλ                  Μέλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό

Σκούρας Κων/νος του Χρήστου                      Μέλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό

Πικούνης Αναστάσιος του Μιχαήλ                   Μέλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό

Γαλουζίδης Μιχάλης του Φραγκίσκου      Μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου        Μέλος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει την 28/12/2011 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του και ουδεμία αλλαγή επέρχεται στην εκπροσώπηση της εταιρείας από την παραπάνω αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.