Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Δικαιώματα Ψήφου Ν. 3556

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

CPI Ανώνυμος Εταιρεία

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι  ο μέτοχος Αναστάσιος Πικούνης, σύμφωνα με την από 25/1/2022  γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη την 21/1/2022 σε πώληση  40.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, έναντι τιμήματος Ευρώ 0,7408 μέση τιμή ανά μετοχή και συνολικής αξίας 29.375,85 Ευρώ.

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μείωση στα δικαιώματα ψήφου του Μετόχου Αναστάσιου Πικούνη  τα οποία ισούνται πλέον σε 32,96%  από 33,36% που ήταν πριν την μείωση.