Υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Υιοθέτηση από την εταιρεία του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ 09/07/2021 Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 09/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την υιοθέτηση από την εταιρεία Κώδικα

Αναθεώρηση από το ΔΣ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Αναθεώρηση από το ΔΣ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 08/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την αναθεώρηση του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας. Ακολούθως

H CPI εξοπλίζει τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» με BenQ Projectors

Η CPI εξόπλισε τις σχολικές αίθουσες των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» με BenQ Projectors, αντικαθιστώντας τον παλαιό εξοπλισμό που διέθεταν. Το έργο περιλάμβανε την απεγκατάσταση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού και την εγκατάσταση νέων BenQ Projectors, με καλωδίωση & βάσεις. Συγκεκριμένα, σε

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 05/07/2021   Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 05/07/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συνήλθαν

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 05/07/2021   Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 05/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την σύσταση το πρώτον, Επιτροπής Αποδοχών και

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου 02/07/2021   Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, της από 11/3/2021 απόφασης του Διοικητικού

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου 02/7/2021 Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 1η/7/2021 περί αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του ΔΣ της εταιρείας, συνήλθε την 02/7/2021

Αντικατάσταση Παραιτηθέντων Μελών ΔΣ – Ορισμός Νέου Διευθ. Συμβούλου

Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών ΔΣ, ορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και ανασυγκρότηση ΔΣ Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια των από 01/07/2021 παραιτήσεων από το ΔΣ της εταιρείας των κάτωθι μελών: Χατζηαντώνη Φωταρά Κωνσταντίνου του Μόσχου, ανεξάρτητου

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας N. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:     CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών      Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021   Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007   Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Δικαιώματα Ψήφου Ν. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου   CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών      1 Ιουλίου 2021   Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007   Η